Jübi telefony
0086-15502105736
E-poçta
sale@linso.com.cn

Önümler

 • LSFL Series LED Panels Are Adopted With Interactive Systems For TV Studio, Commerical Center, Museum Etc.

  LSFL seriýaly LED panelleri teleýaýlym, täjirçilik merkezi, muzeý we ş.m. üçin interaktiw ulgamlar bilen kabul edilýär.

  LSFL seriýaly LED paneller, telewizion studiýa, söwda merkezi, muzeý we ş.m. üçin interaktiw ulgamlar bilen kabul edilen interaktiw LED.

  Interaktiw LED diwar, maglumatlary, jikme-jiklikleri ýa-da habary görkezýän täsirli we güýçli wideo görkeziş enjamydyr.Bu displeý diwarlary tomaşaçylara gatnaşmaga mümkinçilik berýän mahaly durmuş tejribesinden has uly zat berýär.Bu displeýleriň uly bölegi, islegleriňize ýa-da talaplaryňyza görä ululygyň artdyrylmagy ýa-da azalmagydyr.

 • PRO Outdoor LED Display for Extremely High-tem & cold Applications

  Örän ýokary gyzgyn we sowuk programmalar üçin PRO açyk LED displeý

  LSRSO seriýaly LED panelleri, ýokary gyzgyn we aşa sowuk ýerler üçin Nationstar lampalary bilen dizaýn we kabul edilýär, NON-AC.

  Daşky ekranlar mahabat, wideo we beýleki sanly mazmuny görkezmek üçin ýasalan uly bildiriş tagtalarydyr.Olary modully ýygnamak ulgamy sebäpli açyk meýdanda gurup bolýar.Esasanam Demirgazyk Amerikada we Europeanewropa ýurtlarynda meşhur bolan açyk LED ekranly PRO wersiýasy.

  Güýçli ýeňil dizaýn durnuklylygy we ygtybarlylygy üpjün edýär:

  Gaty we ygtybarly suw geçirmeýän öndürijilik
  Güýçli sowadyş komponentleriň has uzak ömrüni üpjün edýär
  Qualityokary hilli elektrik üpjünçiligi durnuklylygy we netijeliligi üpjün edýär
  Işleýiş temperatura aralygy: -40 ℃ 60 ℃
  Seriesokary ýagtylyk çyrasy yzygiderli dowamlylygy üpjün edip, tutuş seriýada ulanylýar

 • Convenient Installation Indoor Fixed LED Screen Placed Everywhere

  Oorapyk gurnama ýapyk fiksirlenen LED ekrany hemme ýerde ýerleşdirilýär

  LSIF seriýaly LED paneller ýapyk programmalar üçin niýetlenendir.

  Içerki durnukly LED displeý, dürli sanly mazmuny görkezmek we görkezmek üçin ýokary hilli materialdan ybarat ekrandyr.Başga sözler bilen aýdylanda, LED displeýi wideo ekrany we ofis zolagy bolsun ýa-da başga bir sebit bolsun, saklanýan ýerine ajaýyp bezegdir.Adatça çydamly gurluşy we ýeňil agramy bolan adaty demir ýa-da alýumin garyndy şkafyny ulanyp gurulýar we goldaýar.

 • Outdoor Regular/Irregular LED Screen Display with Cost-efficient Budget

  Daşky çykdajylary yzygiderli / tertipsiz LED ekrany, tygşytly býudjet bilen

  LSON seriýaly LED paneller açyk yzygiderli / tertipsiz LED ekran programmalary üçin niýetlenendir.

  Daşky ekranlar mahabat, wideo we beýleki sanly mazmuny görkezmek üçin ýasalan uly bildiriş tagtalarydyr.Modully gurnama ulgamy sebäpli açyk meýdanda ýerleşdirilip bilner.

 • Soft LED Screen Make it Ultra-Flexible for Cylinder, Cube, Convex & Concave Applications

  LEDumşak LED ekrany silindr, kub, konweks we konkaw programmalary üçin ultra-çeýe ediň

  LSX seriýaly LED ekrany çeýe LED ekrany diýilýär. Rezin ýaly ýeňil materialda ýerleşdirilen LED piksellerden durýar.LED zynjyrynyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin gapdallarda çeýe material bilen izolýasiýa edilýär, bu bolsa çeýe LED ekranlary gaty çydamly edýär.

  Çeýe LED paneline ýumşak LED ekran ýa-da ýumşak panel diýilýär, aç-açan aýratynlyk paneliň gaty ýumşak we çeýe bolmagydyr.Ultra çeýe bolany üçin, paneller müşderiniň isleglerine görä togalanmak, egilmek, burulmak we çişirmek ýaly ýöriteleşdirilen dizaýn üçin elýeterlidir.

 • Innovative Visual Solution Transparent LED Panel Overshadows Traditional LCD in Brightness

  Täzeçillik wizual çözgüdi Aç-açan LED paneli, ýagtylykda adaty LCD

  LSFTG seriýasy, ýeňil agramy we has aýdyňlygy bilen aýna penjirede ýa-da potolokda giňden ulanylýan aç-açan LED paneli.

  Adyndan görnüşi ýaly, aç-açan LED ekrany aýna ýaly hrustal we LED funksiýasyna eýe bolan LED displeýleriň bir görnüşidir.Aç-açan LED ekranlaryň dizaýn ýörelgesi adaty LED ekrany bilen deňdir.Adaty LED ekrany esasynda işlenip düzüldi.Aç-açan LED ekrany, ýokary ýagtylyk geçirijiligi, ýeňil we inçe gurluşy we amatly dolandyryşy bolan ýagtylyk çyzygynyň dizaýnyny kabul edýär. Tomaşaçylara ekranyň aňyrsynda nämeleriň bolup geçýändigini görmäge mümkinçilik berýänligi sebäpli, ekrana “ekran” hem diýilýär. .

 • Mesh LED Screen with Light Weight , Easy Maintenance & Energy Saving

  Lighteňil agramly, aňsat tehniki hyzmat we energiýa tygşytlaýan LED ekrany

  LSM seriýaly LED paneli, bilşiňiz ýaly açyk fasad diwarynda ýa-da potolokda giňden ulanylýan gözenek görnüşindäki yşyk çyzykdan ybarat açyk mesh LED ekranydyr.

  “LED” tor perdelerimiz çeýe, energiýa tygşytlaýjy we ýygnamak aňsat, bu bolsa dürli usullar bilen togalanyp, egrelip ýa-da potolokda asylyp bilner.Olary açyk binanyň fasadlarynda, gijeki klublarda, sahna displeýlerinde, mowzuk barlarynda, konsertlerde we ş.m. ulanyp bolýar. Modully gurnama bilen, açyk çyzgyly LED ekranymyz goşmaça görkezmeler bolmazdan gurlup we sökülip bilner.

 • Intelligent and Creative Mechanical LED Display System Redefines New Media

  Akylly we döredijilikli mehaniki LED displeý ulgamy täze mediany täzeden kesgitleýär

  Gurluşy, arzan bahasy we 360 ​​° tomaşa burçy üçin çalt ösdi.Häzirki wagtda umumy LED ekran ekranlary skaner tertibi bilen görkezilýär.Düşüniş ýörelgesi, dürli döwürlerde yşyklandyrmak üçin dürli yşyk-diodly lampalara gözegçilik etmekdir.Adam gözüniň wizual tutanýerlilik aýratynlyklaryna görä, skaneriň çarçuwasynyň tizligi 24 Hz-a ýetende, adamyň gözi skaner prosesini däl-de, durnukly şekili duýýar.

 • Creative Sphere LED Screen Stands Out with 360 Degree Viewing Angle

  Döredijilik sferasy LED ekrany 360 dereje görmek burçy bilen tapawutlanýar

  Sfera gurşunly displeý, döredijilik dizaýny görnüşi we LED ekran çözgüdiniň täze media gural görnüşi bolup, müşderileriň islegine görä islendik ululykda we islendik piksel çukurlarynda düzülip bilner.

  Top görnüşi we 360 ​​gradus tomaşa burçy bilen, “Sphere led” displeýi içerde we daşarda tapawudy ýok has aýdyň we döredijilikli şekilleri hödürleýär.Gurnama usuly asylan ýa-da duran sfera bolup biler we modullary bökdençsiz ýygnamak aýdyň we rahat wideo effektini gazanyp biler.

 • YEESO LED trailer Plays an Import Role in President Elections

  “YEESO LED” trailer Prezident saýlawlarynda möhüm rol oýnaýar

  “LED” ekran tirkeg şassisi, hereketlendiriji awtoulag, pikap ýa-da ýük awtoulagy bilen çekilip bilinjek tirkeg gysgyjy topy bilen çekilmedik güýçli ulag.Trailer, LED ekrany we gidrawliki bölekleri götermek üçin niýetlenendir.“LED trailer” multimediýa ulgamyna “LED” displeýi, dolandyryş kartoçkasy, gürleýjiler, wideo prosessor, güýç güýçlendiriji we ş.m. girýär.

  Mehanika ýörelgesine laýyklykda, ygtybarly we ygtybarly tormoz ulgamy bilen çeýe we ygtybarly şassi bar, şeýle hem ajaýyp düşnükli wideo we patentli gidrawliki ekrany götermek / aýlamak ulgamyny üpjün etmek üçin tehnologiýa we ýokary täzeleniş nyrhlaryny düzediş tehnologiýasyna patent berdi. ýolda ulag bilen çekildi.

 • Mobile LED Truck Not Only for OOH Advertising But Marketing Campaigns

  Jübi LED ýük awtoulagy diňe OOH mahabaty üçin däl, eýsem marketing kampaniýalary üçin

  Jübi LED ýük maşyny (sanly bildiriş mahabat awtoulaglary ýa-da ykjam sanly bellik tagtasy diýlip hem atlandyrylýar) tomaşaçylaryň göz derejesinde wizual we sesli islendik ýere gidip biler, bu diňe bir öý mahabaty üçin däl, eýsem Tejribeli marketing kampaniýalary üçin hem täze kanallar bilen üpjün eder.