Jübi telefony
0086-15502105736
E-poçta
sale@linso.com.cn

REARADY

 • LSFL Series LED Panels Are Adopted With Interactive Systems For TV Studio, Commerical Center, Museum Etc.

  LSFL seriýaly LED panelleri teleýaýlym, täjirçilik merkezi, muzeý we ş.m. üçin interaktiw ulgamlar bilen kabul edilýär.

  LSFL seriýaly LED paneller, telewizion studiýa, söwda merkezi, muzeý we ş.m. üçin interaktiw ulgamlar bilen kabul edilen interaktiw LED.

  Interaktiw LED diwar, maglumatlary, jikme-jiklikleri ýa-da habary görkezýän täsirli we güýçli wideo görkeziş enjamydyr.Bu displeý diwarlary tomaşaçylara gatnaşmaga mümkinçilik berýän mahaly durmuş tejribesinden has uly zat berýär.Bu displeýleriň uly bölegi, islegleriňize ýa-da talaplaryňyza görä ululygyň artdyrylmagy ýa-da azalmagydyr.

 • Soft LED Screen Make it Ultra-Flexible for Cylinder, Cube, Convex & Concave Applications

  LEDumşak LED ekrany silindr, kub, konweks we konkaw programmalary üçin ultra-çeýe ediň

  LSX seriýaly LED ekrany çeýe LED ekrany diýilýär. Rezin ýaly ýeňil materialda ýerleşdirilen LED piksellerden durýar.LED zynjyrynyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin gapdallarda çeýe material bilen izolýasiýa edilýär, bu bolsa çeýe LED ekranlary gaty çydamly edýär.

  Çeýe LED paneline ýumşak LED ekran ýa-da ýumşak panel diýilýär, aç-açan aýratynlyk paneliň gaty ýumşak we çeýe bolmagydyr.Ultra çeýe bolany üçin, paneller müşderiniň isleglerine görä togalanmak, egilmek, burulmak we çişirmek ýaly ýöriteleşdirilen dizaýn üçin elýeterlidir.

 • Innovative Visual Solution Transparent LED Panel Overshadows Traditional LCD in Brightness

  Täzeçillik wizual çözgüdi Aç-açan LED paneli, ýagtylykda adaty LCD

  LSFTG seriýasy, ýeňil agramy we has aýdyňlygy bilen aýna penjirede ýa-da potolokda giňden ulanylýan aç-açan LED paneli.

  Adyndan görnüşi ýaly, aç-açan LED ekrany aýna ýaly hrustal we LED funksiýasyna eýe bolan LED displeýleriň bir görnüşidir.Aç-açan LED ekranlaryň dizaýn ýörelgesi adaty LED ekrany bilen deňdir.Adaty LED ekrany esasynda işlenip düzüldi.Aç-açan LED ekrany, ýokary ýagtylyk geçirijiligi, ýeňil we inçe gurluşy we amatly dolandyryşy bolan ýagtylyk çyzygynyň dizaýnyny kabul edýär. Tomaşaçylara ekranyň aňyrsynda nämeleriň bolup geçýändigini görmäge mümkinçilik berýänligi sebäpli, ekrana “ekran” hem diýilýär. .

 • Mesh LED Screen with Light Weight , Easy Maintenance & Energy Saving

  Lighteňil agramly, aňsat tehniki hyzmat we energiýa tygşytlaýan LED ekrany

  LSM seriýaly LED paneli, bilşiňiz ýaly açyk fasad diwarynda ýa-da potolokda giňden ulanylýan gözenek görnüşindäki yşyk çyzykdan ybarat açyk mesh LED ekranydyr.

  “LED” tor perdelerimiz çeýe, energiýa tygşytlaýjy we ýygnamak aňsat, bu bolsa dürli usullar bilen togalanyp, egrelip ýa-da potolokda asylyp bilner.Olary açyk binanyň fasadlarynda, gijeki klublarda, sahna displeýlerinde, mowzuk barlarynda, konsertlerde we ş.m. ulanyp bolýar. Modully gurnama bilen, açyk çyzgyly LED ekranymyz goşmaça görkezmeler bolmazdan gurlup we sökülip bilner.

 • Creative Sphere LED Screen Stands Out with 360 Degree Viewing Angle

  Döredijilik sferasy LED ekrany 360 dereje görmek burçy bilen tapawutlanýar

  Sfera gurşunly displeý, döredijilik dizaýny görnüşi we LED ekran çözgüdiniň täze media gural görnüşi bolup, müşderileriň islegine görä islendik ululykda we islendik piksel çukurlarynda düzülip bilner.

  Top görnüşi we 360 ​​gradus tomaşa burçy bilen, “Sphere led” displeýi içerde we daşarda tapawudy ýok has aýdyň we döredijilikli şekilleri hödürleýär.Gurnama usuly asylan ýa-da duran sfera bolup biler we modullary bökdençsiz ýygnamak aýdyň we rahat wideo effektini gazanyp biler.

 • Intelligent and Creative Mechanical LED Display System Redefines New Media

  Akylly we döredijilikli mehaniki LED displeý ulgamy täze mediany täzeden kesgitleýär

  Gurluşy, arzan bahasy we 360 ​​° tomaşa burçy üçin çalt ösdi.Häzirki wagtda umumy LED ekran ekranlary skaner tertibi bilen görkezilýär.Düşüniş ýörelgesi, dürli döwürlerde yşyklandyrmak üçin dürli yşyk-diodly lampalara gözegçilik etmekdir.Adam gözüniň wizual tutanýerlilik aýratynlyklaryna görä, skaneriň çarçuwasynyň tizligi 24 Hz-a ýetende, adamyň gözi skaner prosesini däl-de, durnukly şekili duýýar.