Jübi telefony
0086-15502105736
E-poçta
sale@linso.com.cn

“LED” ekrany işiňize nähili peýda getirýär we giňeldýär

Häzirki wagtda “LED” ekran displeýleri barha giňden ýaýrap, bütin dünýäde giňden ulanylýar.Kabul edişlik diýseň oňyn boldy we bu ajaýyp täze tehnologiýanyň ösmeginde haýallama alamatlary ýok.

“LED” ekrany statiki ýa-da wideo esasly mahabatyňyzy ýokary kesgitli grafika bilen ýaýlyma berýän elektron mahabat serişdeleriniň bir görnüşidir.Ajaýyp gurnamalar, statiki mahabatlardan başlap, web sahypalaryna we akymly mediýa çenli dürli sanly şekillere ýasalyp bilner.Sanly belginiň bu görnüşi ajaýyp peýdalylyga, köpugurlylyga we göterijilige eýe.

Businesshli işewürlik diýen ýaly jemgyýetçilik pudagy, jemgyýetçilik we täjirçilik guramalary we pudaklary üçin LED mahabatyny saýlap biler:

Söwda merkezleri we söwda merkezleri

Restoran we myhmansöýerlik kärhanalary

Kinolar

Bilim edaralary

Wakalary dolandyrmak

Sport

NEW

Kampaniýaňyzyň bir bölegi hökmünde LED ekrany ulanmak aşakdaky peýdalary üpjün edýär:

1. Dükandaky mahabat kampaniýalarynyň bir bölegi hökmünde önümiň özüne çekijiligini ýokarlandyrmak we bölekleýin gurşawa ýa-da maksimum jogap bermek üçin ýüklenen meselä laýyklykda ulanylyp bilner.

2. “LED Out” mahabatyny “Öýden daşardaky” mahabat çözgüdi hökmünde saýlamak, sanly mazmunyňyzyň ýokary hilli LED ekranlary bilen neşir edilip, has giň köpçülige hödürlenip biljekdigini aňladýar.

3. Bu sanly mahabatyň çözgüdi we hili, işiňizi tapawutlandyrýar we üýtgemeýän ýokary hilli barlygy bilen ýerleşişini ýokarlandyrar.

4. Sanly mahabata goýlan maýa goýumlaryndan oňyn girdeji, bildiriş tagtalary, afişalar we çap edilen mahabat ýaly kagyz esasly mahabat görnüşlerine çykdajylary azaltmagy göz öňünde tutup biler.

5. “LED Advertising” web sahypalarynda, telefonlarda, programmalarda, telewideniýede we radioda we Digital DOOH metbugatynda çap edilen we ýaýran doly sinhron sanly kampaniýalary döretmäge mümkinçilik berýär.

6. Hakyky wagtda täzelenmeler we neşir edilip bilner, bu bolsa nyşana almagyň takyklygyny yzygiderli arassalap bilersiňiz.

7. Tomaşaçylaryň seslenmesini, tomaşa wagtyny we özara täsirini takyk ýazyp bilýän datçikleri we HD wideo kameralaryny ulanyp, pudakdaky iň ösen seslenme, hasabat we analitikany üpjün edýär.

Sözümiň ahyrynda, LED ekran mahabaty şekilleriň we wideolaryň ýokary çözgüdi bilen üpjün edilýän çeýe çözgüt berýär.Diňe birnäçe ekranly uzakdan dolandyrmak üçin düzülip bilinmän, EPOS, duýgur ekran tehnologiýasy ýa-da giňeldilen hakykat ýaly beýleki tehnologiýalar bilen integrasiýa üçin geljegi uly potensialy görkezýär.


Iş wagty: 31-2022-nji mart